Klantenservice

Formulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)

Aan

De Kinderkleding Winkel, Beethovenstraat 19, 1077 HM AMSTERDAM,
emailadres: info@dekinderkledingwinkel.nl

Ik/Wij (*) deel/delen (*) je hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) :

Factuurnummer:Besteld op (*)/Ontvangen op (*)Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum